دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمید   شهرستانی

پست الکترونیکی : h-shahrestani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه اقتصاد

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/07/01

حمید شهرستانی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

^